Waarom een onvoorwaardelijk basisinkomen?

Een onvoorwaardelijk basisinkomen is een vast (maandelijks) bedrag dat zonder enige voorwaarde door de overheid wordt uitgekeerd aan alle burgers/inwoners. Het basisinkomen garandeert een minimum aan levensonderhoud en maakt het mogelijk om deel te kunnen nemen aan de samenleving (sociale participatie). Het basisinkomen is hoog genoeg om zonder luxe van te leven. Het basisinkomen is onvoorwaardelijk en dat houdt in dat er geen tegenprestatie tegenover staat. Ook wordt niet gekeken naar overige bronnen van inkomen uit werk of vermogen.

Een basisinkomen maakt in principe alle sociale toelagen overbodig, zoals kinderopvangtoeslag, huursubsidie, studiebeurs en vervangt de kinderbijslag en de AOW. Hierdoor wordt het onnodig rondpompen van geld en de daarbij behorende bureaucratie stopgezet. Naast een basisinkomen is het mogelijk om geld bij te verdienen. De kosten voor sociale zekerheid die werkgevers betalen voor hun werknemers kan worden afgeschaft waardoor arbeid goedkoper wordt. Ook discussies over minimumloon hoeven niet meer te worden gevoerd.

Door het dalen van de loonkosten voor werkgevers dalen ook de productiekosten van binnenlandse goederen en diensten waardoor een concurrentievoordeel ontstaat ten opzichte van in te voeren goederen en diensten.

Doel

Het doel van een basisinkomen is bestaanszekerheid te garanderen waardoor niemand meer onder de armoedegrens hoeft te leven.

Financiering

Argumenten tegen de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen is altijd de vermeende onbetaalbaarheid ervan. Echter de voordelen, vooral op langere termijn, zijn te behalen op verschillende gebieden. Naast de toename van de vrijheid van het individu, waardoor het geluksgevoel stijgt en daardoor de kosten voor gezondheidszorg dalen, zal ook de overheidsbemoeienis afnemen waardoor de omvang van de overheid kan worden verkleind. Beide zullen leiden tot kostendaling. Onderzoek moet laten zien dat deze besparingen de financiering mogelijk maken. De Vereniging Basisinkomen heeft een financieringstool ontwikkeld waarbij iedereen kan experimenteren met hoe financiering mogelijk is: http://178.18.89.251:8085/

Armoede

Het aantal mensen in Nederland dat maandelijks te weinig geld overhoudt om van te leven neemt steeds meer toe. Ook langdurige armoede neemt steeds grotere vormen aan. Van armoede is sprake als het inkomen niet voldoende is om een consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als minimaal noodzakelijk wordt gezien. Voor een groot deel van hen is dit al jaren onveranderd.

Van de ruim 7 miljoen Nederlandse huishoudens moest 8,8 procent (626.000 huishoudens) rondkomen van een inkomen onder de armoedegrens. Van deze groep vormt 25 procent, de eenoudergezinnen met minderjarige kinderen, het grootste risico op armoede.

De armoedegrens in Nederland ligt op een inkomen van 1920 euro netto per maand voor een gezin met 2 kinderen. Dit bedrag is inclusief toeslagen die men krijgt (kindgebonden budget, zorgtoeslag

etc.) maar zonder huurtoeslag. Gezinnen met 2 kinderen die minder dan 1920 euro netto per maand te besteden hebben, leven onder de armoedegrens oftewel leven in armoede. Voor een éénoudergezin met twee kinderen ligt die grens op 1540 euro netto per maand. (Bron: het Centraal Bureau voor de Statistiek)

Arbeidsmarkt

Door verregaande robotisering vervallen steeds sneller, steeds meer banen. De signalen voor een toekomstig tekort aan arbeidsplaatsen worden steeds duidelijker en moeten serieus genomen worden. Tot nu toe is voor het overgrote deel van de bevolking arbeid de belangrijkste bron van inkomen. Dit betekent: geen werk = geen inkomen. Het basisinkomen is een oplossing om dit probleem te ondervangen.

Het overgrote deel van overheidsinstellingen als DUO (studiefinanciering), de belastingdienst, het UWV kan op grote schaal inkrimpen doordat bestaanszekerheid via het basisinkomen wordt geregeld. De kosten voor deze instellingen worden nu opgebracht door de belastingbetaler. Door te hervormen en een andere verdeelsleutel te hanteren kunnen ook deze kosten worden toegewend aan een basisinkomen.

Onderzoek

Op veel plekken in de hele wereld wordt gesproken over een basisinkomen en zijn diverse proeven uitgevoerd met als doel de haalbaarheid te toetsen en de gevolgen van de veranderingen in kaart te brengen. De eerste resultaten van proeven laten zien dat er vooral grote gezondheidswinst te behalen is. Doordat de regel- en controledruk wordt verminderd neemt de stress af en wordt de keuzevrijheid van mensen vergroot, waardoor ze zich gelukkiger voelen. Hierdoor kunnen de alsmaar stijgende ziektekosten worden beteugeld en in de toekomst wellicht omlaag gaan. Een gezondere en gelukkigere bevolking maakt het leven een heel stuk aangenamer.

Voortrekkers

Invloedrijke miljonairs, zoals Richard Branson en Bill Gates, zien in dat de toename van de vergaande inkomensongelijkheid grote gevolgen heeft voor de instabiliteit in de wereld. Om de verstrekkende gevolgen van armoede tegen te gaan en te voorkomen, onderschrijven zij op social media regelmatig het belang van de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Een basisinkomen werd overigens ook al bepleit door Martin Luther King.

In Nederland is de afgelopen paar jaar de belangstelling en noodzaak van een onvoorwaardelijk basisinkomen toegenomen. Onlangs is hiervoor een petitie gestart.

Hoogte

De hoogte van het maandelijks uit te keren bedrag is afhankelijk van het prijspijl en de levensstandaard en zal nog nader moeten worden vastgesteld. We denken nu aan: € 650 voor 18+ | € 300 voor 18- | € 600 per huishouden

Sociale zekerheid gegarandeerd

Voor iedereen dezelfde zekerheden en mogelijkheden. Een basisinkomen als zekerheid en daarna alle ruimte om te werken en te ondernemen. Geen overheid die zich meer bemoeit met de inrichting van je leven. Ook geen overheid meer die zegt dat je iets niet kunt.

In de afgelopen paar jaar is een revolutie in het denken over armoede, werk en welvaart op gang gekomen en groeit de bekendheid en populariteit van het onvoorwaardelijk basisinkomen. Kortom, het basisinkomen vormt de kern van de sociale zekerheid voor de samenleving van de 21e eeuw!

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑